2011 yılında Suriye’de başlayan savaş nedeniyle Türkiye yoğun bir mülteci akımına maruz kalmıştır. Suriye ile sınır şehri olan Gaziantep ilimiz ise mültecilerin en yoğun olduğu şehirlerin başında bulunmaktadır. Nitekim Gaziantep'te bugün yaklaşık 500.000 Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Onların bu gelişleriyle beraber sosyal ve alt yapı gibi alanların kullanımları sırasında bir takım problemler kendini göstermeye başlamıştır. Şehirde alt yapı ve sosyal alanların ihtiyaçları planlanırken mevcut nüfusa göre planlama yapıldığından sonradan çok fazla sayıda insanın bu kullanım alanlarına ortak olması bu konuda bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir.
 
Örneğin şehirlerde nüfusla birlikte suyun kullanım oranının ve ihtiyacının artması ancak bu ihtiyacın yeteri kadar karşılanamamaya başlaması; kanalizasyon, parklar, hastaneler, ulaşım araçları gibi ortak alanların kullanımında sosyo-kültürel farklılıklar, mültecide sonradan bir farklı bir ülke ve topluma adaptasyon sağlama aşamasında, dünya vatandaşlığı ve aidiyet bilinci duygularındaki eksiklik nedeniyle toplumsal uyumda çıkan çeşitli problemler ve tüm bunlara paralel olarak mülteciye hizmet veren, kaynak ve kullanım alanı sunan kurum ve kuruluşların yaşadıkları sorunlar karşısında metodolojik bir çerçeve programa duydukları ihtiyacın belirmesi bunlardan en önemlileridir.
 
Bu kapsamda ülkemizin hem kendi vatandaşlarına hem de Suriyeli mültecilere verdiği bu hizmetlerin ve kaynakların minimum derecede ve israf edilmeden, dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanımı konusunda özel bir hassasiyet farkındalığı yaratma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu ise ortak kullanım alanlarının ve kaynaklarının kullanımı sırasında ülke coğrafyasını ortak bir şekilde paylaşan insanlar arasında, ortak insani değerler çerçevesinde birleşmesiyle gerçekleşeceğinden projemiz kapsamında ortak insani değerler ve kaynakların kullanımı ile ilgili yenilikçi, faydalı, yaygınlaştırılabilir, sürdürülebilir, örnek model olabilir bir yetişkin eğitimi yapmayı ve eğitimler, kampanyalar, ve diğer proje faaliyetlerimiz aracılığıyla doğrudan 1500 kişiye ulaşmayı hedeflediğimiz projemizin nihai faydalanıcıları ile birlikte çok daha fazla kişiye ulaşacağını öngörmekteyiz.
 
Hedef kitlemiz Gaziantep’te Suriyeli mülteci yetişkinler, ortak ülkelerde ise hem Suriyeli hem de diğer mülteci yetişkinlerdir. Projemiz, AB 2020 hedef ve öncelikler başlığı altındaki hayata geçirilmesi gereken 7 girişimden biri olan “kaynakları verimli kullanan Avrupa” girişimini ve sürdürülebilir büyüme: daha verimli kaynak kullanan, yeşil ve rekabet edilebilir bir ekonomiye dayanarak su kaynaklarının verimli kullanılması, kanalizasyonların bilinçli kullanılması, mültecilerin verimli kaynak kullanmasını ve ekonomiye dolaylı katkısını sağlanması noktasında referans olacaktır.  Projemiz kapsamında öncelikle bu konuyla ilgili çalışan kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesi ve açık uçlu anket içerikleriyle bu kurum ve kuruluşların yaşadıkları sorunların toplanarak bir analiz raporunun oluşturulması sağlanacaktır. Bu analiz raporu doğrultusunda mülteci yetişkinlerin yaşadıkları topluma ait oldukları bilincini geliştirme, insani maddi ve manevi kaynaklara adaptasyonu sağlamaya ve en mühimi tüm bunların kalıcılığını, geliştirilebilirliğini, yaygınlaştırılabilirliği ve sürdürülebirliğini hedefleyen "farkındalık ve bilinçlenme" odaklı bir eğitim modülü hazırlanacaktır. Yaklaşım olarak gelişen teknolojiyle birlikte eğitim uygulamalarının hem yüz yüze hem web üzerinden sürdürülmesine yardım eden “Harmanlanmış öğrenme”, “interaktif öğrenme”  “webinar” ve “informal öğrenme” yaklaşımları kullanılacaktır.
 
Ayrıca proje kapsamında eğitim sürecini organize edecek çeşitli yöntemlerin, ders veya müfredat dışı etkinlikleri yürütmek için yararlı olabilecek pedagojik teknolojilerin biçimlerini ve unsurlarını belirleyerek bir metodolojik çerçeve oluşturulacaktır. Geliştirilen tüm yöntemler daha önce mültecilerin uyum ve adaptasyonunda başka kurum ve kuruluşlarca kullanılmamış yaratıcı, yeni ve özgün olacaktır. Kamu bilinçlendirme kampanyaları, bu projede hedeflenen farkındalık oluşturma, kaynakların verimli kullanımı, dünya vatandaşlığı olmayı benimseme gibi konular için önemli faaliyetlerimizden olacaktır.
 
30 ay sürecek projemiz ile mültecinin sosyal ve alt yapı alanlarını, su, toplu taşıma araçları, parklar, hastaneler, okullar gibi ortak alanları kullanırken “farkındalık ve bilinç” noktasında hedeflenen noktaya taşınması ve istendik yetişkin davranışlarını kazanarak, dünya vatandaşlığı yolunda yaşadığı ülkeye ve dünyaya aidiyet bilinci kazanmış, topluma uyum ve adaptasyon sağlamış bireyler olması en önemli sonuçlarımızdan olacaktır. Diğer yandan mülteciye hizmet veren, kaynak ve kullanım alanı sunan kurum ve kuruluşların sahip olacakları metodolojik çerçeve eğitim programı ve hazırlayacağımız eğitim modülü sayesinde daha sistemsel ve verimli bir şekilde kamuya katkıları sağlanacaktır.